BĂNG KEO

BAO BÌ NHỰA

thông tin liên hệ
Mr. Nguyễn Huệ
- 0908 444 574

BĂNG KEO GIẤY

Băng Keo Giấy
Băng Keo Giấy
Băng Keo Giấy
Băng Keo Giấy
Băng Keo Giấy
Băng Keo Giấy
Băng Keo Giấy
Băng Keo Giấy
Băng Keo Giấy
Băng Keo Giấy

BĂNG KEO TRONG - ĐỤC - MÀU

Băng Keo Trong
Băng Keo Trong
Băng Keo Trong
Băng Keo Trong
Băng Keo Màu
Băng Keo Màu
Băng Keo Màu
Băng Keo Màu
Băng Keo Màu
Băng Keo Màu

BAO BÌ NHỰA

Túi PE
Túi PE
Túi PE Dán Keo
Túi PE Dán Keo
Túi PP
Túi PP
Túi PP Dán Keo
Túi PP Dán Keo
Túi HD (túi xốp)
Túi HD (túi xốp)